تامین ظروف و پیشخدمت

تامین ظروف و پیشخدمت

تامین ظروف و پیشخدمت -١ تامین کلیه ظروف مرتبط با طبخ ، سرو و توزیع غذا از قبیل ( انواع دیگ ها ، تشت ، آبگـردان ، سـیخ کبـاب ، لیوان بلور نشکن ، کارد تیزکن برقی ، دستگاه درب قوطی بازکن و کلیه ظروف مرتبط با سرو غذا ) ٢ – تامین کلیه ظروف […]